Hållbart underhåll av grusvägar

av | nov 4, 2022

Rolf Johansson med grusåtervinnaren ROLF

Länk handbok Hållbara grusvägar

I detta projekt samverkade akademi och lokala företag för att ta fram ett nytt koncept för hållbart underhåll av grusväg, där nya tekniska lösningar tillsammans med nya sätt att samverka skapar förutsättningar för effektivare och miljövänligare grusvägsunderhåll.I Sverige finns över 10 000 mil grusväg som är en förutsättning för både boende och verksamhet på landsbygden. Med projektet Hållbart underhåll av grusväg (HUG) var syftet att ta fram nya metoder och tekniker för att minska miljöpåverkan och effektivisera vägunderhåll.

Grunden till projektet lades då Rolf Johanssons Schakt & Transport AB, med sin prototyp av grusåtervinnaren ROLF, tillsammans med Linnaeus Technical Centre/Tekniknoderna, startade ett samarbete med Linnéuniversitetets studenter i maskinteknik för att minska miljöpåverkan och öka effektiviteten vid vägunderhåll. Idén utmynnade i ett treårsprojekt i samverkan mellan Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, Statens väg- och transportforskningsinstitut samt företag från Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner.

Projektet, som finansierades av Familjen Kamprads stiftelse med 5 miljoner kronor, pågick fram till november 2021. Tanken var att vidareutveckla och utvärdera dels innovativa tekniska lösningar för återanvändning av grus, dels digitala verktyg som ger bättre beslutstöd för planerings- och underhållsarbete. Dessutom studerades underhållsverksamheten ur ett ekosystemperspektiv för att kunna koordinera alla inblandade aktörer på bästa vis.

Mirka Kans, forskningsledare för projektet och forskare vid Linnéuniversitet, är nöjd med samarbetet. Detta är ett utmärkt exempel på hur forskare, organisationer och företag i regionen kan samverka. När olika aktörer med behov och idéer möts kan vi både åstadkomma reell nytta och nå djupare förståelse för olika företeelser, och det gynnar alla parter.

Onsdagen den 5 september 2018 startade projektet formellt. Med på uppstarten var Tomas Liljenfors från dåvarande Tekniknoderna, som arbetade som en länk mellan företag och studenter.
Samtliga deltagare i projektet var, Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Zenta (Växjö), Rolf Johanssons Schakt & Transport AB (Tingsryds kommun), Bryne AB (Älmhult) Tingsryds Industriteknik AB (Tingsryds kommun), Tingsryds kommun, Riksförbundet enskilda vägar samt Maskinentreprenörerna.

ROLF är en vidareutveckling av den så kallade Mählermetoden, och består av en grusuppsamlarmekanism, en sorteringstrumma där materialet matas fram med hjälp av en skruvmekanism samt en utmatningsmekanism bestående av ett vridbart transportband, som hängs efter en väghyvel. Sorteringen görs samtidigt med kantskärningen där kantskärningsmassorna läggs upp i en sträng i mitten som sedan matas in i sorteringstrumman där det sorteras och läggs tillbaka på vägen. Övrigt material matas ut till transportbandet, som sedan kastar ut det i skogen eller samlas upp. Under körning matas material ut kontinuerligt via transportbandet (som då är vridet 90 grader) utanför körbanan. Transportbandet kan stoppas vid behov och åter sättas igång för att tömma materialet där det passar.

Med denna metod återanvänds ca 97 % av materialsträngen. Av dessa 97 % består ca 2,5 % av organiskt material såsom gräs och andra växtlighet. För att få en körduglig väg med så bra förutsättningar som möjligt gäller det att det finns en bra sammansättning av kornstorlekar på vägen. De mindre partiklarna hjälper till att binda ihop material medan de större partiklarna behövs för att göra vägen stark.

Tester av grusfraktionens sammanställning visar att den efter återvinning består till en något större andel av finare kornstorlekar. Detta medför att man måste kompletteringsgrusa vägen med något större fraktioner för att få rätt sammansättning på slitlagret.

2019 blev vi tilldelade SKAPA-priset i Kronoberg län, för vårt arbete med att bygga grusåtervinnaren ROLF. Juryns motivering löd: ”Birgitta Johansson har tillsammans med Rolf Johansson tagit fram en innovativ lösning för att på ett mer effektivt sätt renovera landets många grusvägar.”
SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris. Syftet är att ge stöd till uppfinnare för att utveckla sina idéer.