Miljöpolicy

Miljöarbete är för oss ett arbete och tänkande som känns motiverande och inspirerande då dess effekter är oss alla till godo.  Rolf Johanssons Schakt & Transport AB ska sträva efter att ständigt förbättra och utveckla de faktorer som på ett eller annat sätt påverkar miljön. Detta gör vi genom att

 • Följa miljölagstiftning och övriga miljökrav som berör verksamheten och om möjligt vara bättre än gällande krav och lagstiftning..
 • Att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av miljöanpassade produkter.
 • Planera materialtransporter så att vi i minsta möjliga mån kör med tomma lass.
 • Utföra källsortering där det är möjligt samt att i möjlig mån minska vårt avfall.

Arbetsmiljöpolicy

Vi på Rolf Johanssons Schakt & Transport AB skapar en god arbetsmiljö genom

 • En säker och trygg organisation med tydliga regler, rutiner för kontroll av arbetsmiljön och brandskyddet, samt uppföljning av dessa.
 • Att ansvar och befogenheter är klart formulerade på alla nivåer.
 • Att verksamhetens mål och inriktning är känt av alla i verksamheten.
 • Att arbetet organiseras så att det medför ansvar och samtidigt ger möjlighet till variation och stimulans.
 • Att de anställda ges fortlöpande information, förutsättningar för kompetensutveckling samt möjlighet att medverka i utformning av arbeten och arbetsförhållanden.
 • Ett bra samarbetsklimat.

Kvalitetspolicy

Vi på Rolf Johanssons Schakt & Transport AB säljer tjänster inom mark och anläggning. Vi tror att ett bra kvalitetsarbete bygger på kompetens och kommunikation.  Vi strävar ständigt efter att bli bättre på det vi gör. Detta gör vi genom:

 • En tydlig dialog med våra kunder för att på så sätt få bra möjligheter att på bästa sätt kunna motsvara kundens förväntningar på våra produkter och tjänster.
 • Att se till att våra medarbetare har relevant kompetens för arbetsuppgifterna.
 • Bra och tydliga instruktioner för våra medarbetare
 • Att hela tiden sträva efter ett bra informationsflöde inom företaget.

En fungerande avvikelserapportering som följs upp och utvärderas